Các Phòng Ban Trực Thuộc ITP

by admincp

Các Phòng, Ban ITP Group có sự liên kết chặt chẽ giữa các khối với nhau và cùng nhau xây dựng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cố gắng phấn đấu không ngừng cải tiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc cao, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch của đơn vị mình và của toàn Công ty.