z3574766060483 ae1e212f3f3e6bfbc4f83f540d00a778 1

ÔNG TRẦN THIỆN TÂM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Là Người sáng lập Tập đoàn ITP và là một trong những CEO nổi tiếng trong giới doanh nhân không chỉ bằng kinh nghiệm sáng lập và điều hành một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực trong đó nổi bật nhất là các ngành về bất động sản, tài chính, công nghệ thông tin, call center, digital marketing… Không chỉ nổi tiếng là nhà điều hành bản lĩnh của tập đoàn ITP Group anh còn là nhà đồng sáng lập Marketing Global và Sun Global với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn.